Toán Lớp 6: Tìm x c, 172.x^2 – 7^9:98^3=1/8 d, 3^x+2+3^x=810

By Bảo Anh

Toán Lớp 6: Tìm x
c, 172.x^2 – 7^9:98^3=1/8
d, 3^x+2+3^x=810

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm x c, 172.x^2 – 7^9:98^3=1/8 d, 3^x+2+3^x=810”

 1. Giải đáp:
  $\\$
  c,
  172 × x^2 – 7^9 ÷ 98^3 = 1/8
  ↔ 172 × x^2 – 40353607 ÷ 941192 = 1/8
  ↔ 172 × x^2 – 343/8 = 1/8
  ↔ 172 × x^2 = 1/8 + 343/8
  ↔ 172 × x^2 = 43
  ↔ x^2 = 43 ÷ 172
  ↔x^2=1/4
  ↔ \(\left[ \begin{array}{l}x^2=(\dfrac{1}{2})^2\\x^2=(\dfrac{-1}{2})^2\end{array} \right.\) 
  ↔ \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{2}\\x=\dfrac{-1}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy x=1/2 hoặc x=(-1)/2
  $\\$
  d,
  3^{x+2} + 3^x =810
  ↔ 3^x × 3^2 + 3^x × 1 = 810
  ↔ 3^x × 9 + 3^x × 1 = 810
  ↔ 3^x × (9+1)=810
  ↔3^x × 10 = 810
  ↔ 3^x = 810 ÷10
  ↔ 3^x =81
  ↔ 3^x = 3^4
  ↔x=4
  Vậy x=4
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $c)$ $172$ × $x^{2}$ – $7^{9}$ ÷ $98^{3}$ = $\frac{1}{8}$
  $172$ × $x^{2}$ – $42,875$ = $0,125$
  $172$ × $x^{2}$ = $0,125$ + $42,875$ = $43$
  $x^{2}$ = $43 ÷ 172$ = $0,25$
  $x^{2}$ = ( ±$0,5$ )²
  ⇒ $x$ = $0,5$
      $x$ = $-0,5$
  $Vậy$ $x$ ∈ { $0,5 ; -0,5$ }
  $d)$ $3^{x + 2}$ + $3^{x}$ = $810$
  ⇒ $3^{x}$ × $3^{2}$ + $3^{x}$ = $810$
  ⇒  $3^{x}$ × ( $3^{2}$ + $1$ ) = $810$
  ⇒ $3^{x}$ × $10$ = $810$
  ⇒ $3^{x}$ = $810$ ÷ $10$ = $81$
  ⇒ $3^{x}$ = $( ±3 )^{4}$ 
  $Vậy$ $x$ ∈ { $4, -4$ }
   

  Trả lời

Viết một bình luận