Toán Lớp 6: Một cửa hàng gạo bán hết số gạo của mình trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán được 3/7 số gạo của cửa hàng . Ngày thứ hai bán được 25% số gạ

Toán Lớp 6: Một cửa hàng gạo bán hết số gạo của mình trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán được 3/7 số gạo của cửa hàng . Ngày thứ hai bán được 25% số gạo bán ngày 1. Ngày thứ ba bán được 26 tấn.
a) Ban đầu cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo?
b) Tính số gạo mà của hàng bán được trong ngày 1, ngày 2
c) Số gạo cửa hàng bán được trong ngày chiếm 1 bao nhiêu % số gạo của cửa hàng?

TRẢ LỜI

 1. a)Phân số chỉ số gạo cửa hàng bán ngày thứ 2 là :3/7*25%=3/28(số gạo)
  Phân số chỉ số gạo còn lại sau ngày 1 và ngày 2 là:1-3/7-3/28=13/28(số gạo)
  Vậy số gạo ban đầu của cửa hàng là:26:13/28=56(tấn gạo)
  b)vậy số gạo ngày thứ nhất là:56*3/7=24(tấn gạo)
  Ngày thứ 2 bán được số gạo là:24*25%=6(tấn gạo)
  c)số gạo cửa hàng bán trong ngày 1 chiếm:24/56.100%=42,85%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
                      Giải:             
               Đổi: 25% = 1/4
  a) Phân số biểu diễn số gạo mà cửa hàng bán được ngày thứ hai là:         
   3/7 . 1/4 = 3/28
  Phân số biểu diễn số gạo mà cửa hàng bán được ngày thứ ba là:     
     1 – (3/7 + 3/28) = 13/28
  Ban đầu cửa hàng đó có số tấn gạo là:       
   26 : 13/28 = 56 (tấn)
  b) Số gạo mà cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất là:     
     56 . 3/7 = 24 (tấn)
  Số gạo mà cửa hàng bán được trong ngày thứ hai là:     
      24 . 1/4 = 6 (tấn)
  c) Số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất chiếm số % số gạo của cửa hàng là:             $\dfrac{24.100}{56}$ % = 42.85%
  Vậy: a) Ban đầu cửa hàng có: 56 tấn gạo     
         b) Ngày thứ nhất cửa hàng bán được: 24 tấn gạo           
               Ngày thứ hai cửa hàng bán được: 6 tấn gạo       
  c) Số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất chiếm: 42,85 % số gạo của cửa hàng?
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Trả lời

Viết một bình luận