Toán Lớp 11: Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số 4cos^4x+2cos^2x+1.

Toán Lớp 11: Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số 4cos^4x+2cos^2x+1.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận