Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Các bạn giúp mình với! Một tàu hỏa chở 900 khách. Mỗi toa chở được 88 hành khách. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hành khách? Một

Toán Lớp 6: Các bạn giúp mình với!
Một tàu hỏa chở 900 khách. Mỗi toa chở được 88 hành khách. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hành khách?
Một hội trường có 32 chỗ ngồi cho một hàng ghế. Nếu có 890 đại biểu tham gia dự họp thì phải dùng ít nhất bao nhiêu hàng ghế?
????????

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một tàu hỏa chở 900 khách. Mỗi toa chở được 88 hành khách. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hành khách?
  Bài giải:
  Cần số toa tàu để chờ 900 khách là:
  900 : 88 = 10 (toa) dư 20 khách
  Để chở được hết số hành khách thì phải cần thêm 1 toa tàu nữa
  Tổng số toa tàu là:
  10 + 1 = 11 (toa)
  Giải đáp: 11 toa tàu
  Một hội trường có 32 chỗ ngồi cho một hàng ghế. Nếu có 890 đại biểu tham gia dự họp thì phải dùng ít nhất bao nhiêu hàng ghế?
  Bài giải
  Số hàng ghế cần dùng cho 890 đại biểu là:
  890 : 32 = 27 (hàng ghế) dư 26 
  Để đủ với số đại biểu thì phải cần thêm 1 hàng ghế nữa
  Tổng số hàng ghế cần để đủ cho 890 đại biểu là:
  27 + 1 = 28 (hàng ghế)
  Đáp số: 28 hàng ghế
  Chúc bn hc tốt ^_^

 2. $\text{- Tóm tắt:}$
       $\text{88 khách   : 1 toa}$
       $\text{900 khách : ? toa}$
                         $\text{Số toa cần để chở 900 hành khách là:}$
                              $\text{$900:88=\dfrac{225}{22}≈11$  $\text{toa}$}$
                                   $\text{Đáp số : 11 toa}$
  $\text{}$
  $\text{- Tóm tắt:}$
       $\text{32 đại biểu   : 1 hàng ghế}$
       $\text{890 đại biểu : ? hàng ghế}$
                         $\text{Số hàng ghế cần cho 890 đại biểu là:}$
                              $\text{$890:32=\dfrac{445}{16}≈28$  $\text{hàng ghế}$}$
                                   $\text{Đáp số : 28 hàng ghế}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai