Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Câu 1: Phân tích nhân tử đối với đa thức: x²-3²= A. (x-9) (x+9) B. (x-3) (x+3) C. (x-9) (x+3) D. (3-x) (3+x) Câu 2: phân tích đa thức t

Toán Lớp 8: Câu 1: Phân tích nhân tử đối với đa thức: x²-3²=
A. (x-9) (x+9)
B. (x-3) (x+3)
C. (x-9) (x+3)
D. (3-x) (3+x)
Câu 2: phân tích đa thức thành nhân tử: x²+2.3.x+3²=
A. (x+3)²
B. (x-3)²
C. (x+9)²
D. (x-9)²

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Câu 1.
  x^2 – 3^2
  = (x – 3).(x + 3)
  => Áp dụng HĐT số (3) – A^2 – B^2 = (A – B).(A + B)
  -> Chọn B
  —————-
  Câu 2.
  x^2 + 2.3.x + 3^2
  = (x + 3)^2
  => Áp dụng HĐT số (1) – (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2
  -> Chọn A
  ∘ dariana

 2. Câu 1: Phân tích nhân tử đối với đa thức: x²-3²=
  A. (x-9) (x+9)
  B. (x-3) (x+3)
  C. (x-9) (x+3)
  D. (3-x) (3+x)
  Công thức:
  $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
  Câu 2: phân tích đa thức thành nhân tử: x²+2.3.x+3²= 
  A. (x+3)²
  B. (x-3)²
  C. (x+9)²
  D. (x-9)²
  Công thức:
  $x^2+2ab+b^3=(a+b)^2$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi