Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một mảnh đất hình bình hành, biết cạnh đáy bằng 23m,mở rộng mảnh đất bằng việc tăng cạnh đấy mảnh đất này thêm 5m thì được mảnh đất hìn

Toán Lớp 6: Một mảnh đất hình bình hành, biết cạnh đáy bằng 23m,mở rộng mảnh đất bằng việc tăng cạnh đấy mảnh đất này thêm 5m thì được mảnh đất hình bình hành mới có diện tích lớn hơn mảnh đất ban đầu là 115 m2.Tính diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu?

Comments ( 1 )

  1. Chiều cao của mảnh đất là :
    115 : 5 = 23 (m)
    Diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu là :
    23^{2} = 529 (m^{2})
    Đáp số : 529 m^{2}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )