Toán Lớp 6: Bài 1: a)Viết tập hợp A các sốtựnhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.b)Tập hợp các sốtựnhiên khác 0 và không vượt quá 12 b

Toán Lớp 6: Bài 1: a)Viết tập hợp A các sốtựnhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.b)Tập hợp các sốtựnhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng haicách.c)Viết tập hợp M các sốtựnhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.Bài 2:Viết Tập hợp các chữsốcủa các số:a) 97542b)29635c) 60000Bài 3:Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.a)A = {x N10 < x <16}b)B = {x N10≤ x ≤ 20c)C= {x N*x < 10}d)D= {x N*x ≤ 4} Bài 4:Tính sốphần tửcủa các tập họp sau:a) A={0;1;2;...;80}b) B={2;4;6;...;98}c) C= {1;5;9;...;101}

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   bài 1
  a) C1:A={5;6;7}
  C2:A={x∈N║ 4<x≤&}
  b) C1:B={1;2;;4;5;6;7;8;9;10;11;12}
  C2: B={x∈N*║x≤12}
  c) C1:M={11;12;13;14;15;16;17;18;19;20}
  C2:M={x∈N║11≤x≤20}
  bài 2
  a) A={9;7;5;4;2}
  b)B={2;9;6;3;5}
  c)C={6;0}
  bài 3
  a) A={11;12;13;14;15}
  b) B={10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20}
  c) C={1;2;3;4;5;6;7;8;9}
  d) D={1;2;3;4}
  bài 4 ta có công thức tính số phần tử: (số cuối- số đầu): khoảng cách+1
  a) số phần tử của tập hợp A là:(80-0):1+1=81(phần tử)
  b) số phần tử của tập hợp B là:(98-2):2+1=49(phần tử)
  c) số phần tử của tập hợp C là:(101-1):4+1=26(phần tử)
  @gửi bn
  chúc bn học tốt ^-^

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Cách 1:  A = { 5, 6,7,)
  Cách 2: A= { x ∈ N | 4 <x < ≤7 }
  b, Cách 1: A = { 1, 2, 3, 4,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10,11,12}
  Cách 2: A= { x∈ N (sao) | ≤ 12
  c, Cách 1 :  M= { 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 }
  Cách 2:  M= { x∈ N | ≤ 11 x ≤ 20 }
  Bài 2:
  A= { 9,7,5,4,2}
  B = { 2,9,6,3,5}
  C= { 6,0}
  Bài 3 
  A = { 11,12 ,13,14,15}
  B= { 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20}
  C = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9}
  D= { 1,2,3,4}
  Bài 4
  Số phần từ tập hợp A là : (80-0) : 1 +1= 81 ( phần tử )
  Số phần từ tập hợp B là : ( 98-2) : 2 +1= 49 ( phần tử)
  Số phần tử tập hợp C là : (101- 1): 4 +1= 26 ( phần tử)
  Thấy hay thì cho mk vote 5 sao nhé
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận