Toán Lớp 6: a x -2/3 = 7/12 và câu 1/2 .x + 3/5 . [x-2]=3

By Huyền Thanh

Toán Lớp 6: a x -2/3 = 7/12 và câu 1/2 .x + 3/5 . [x-2]=3

0 bình luận về “Toán Lớp 6: a x -2/3 = 7/12 và câu 1/2 .x + 3/5 . [x-2]=3”

 1. x – 2/3 = 7/12
  => x = 7/12 + 2/3
  => x = 5/4
  Vậy x = 5/4
  $\\$
  1/2 . x + 3/5 . (x – 2) = 3
  => 1/2 . x + 3/5 . x – 3/5 . 2 = 3
  => 1/2 . x + 3/5 . x – 6/5 = 3
  => (1/2 + 3/5) . x = 3 + 6/5
  => 11/10 . x = 21/5
  => x = 21/5 : 11/10
  => x = 42/11
  Vậy x = 42/11

  Trả lời

Viết một bình luận