Toán Lớp 5: Trong số thập phân 285,34 giá trị của chữ số 8 gấp giá trị của chữ số 4 là: A. 2 lần B. 20 lần

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 5: Trong số thập phân 285,34 giá trị của chữ số 8 gấp giá trị của chữ số 4 là:
A. 2 lần B. 20 lần C. 200 lần D. 2000 lần
Tìm số dư trong phép chia sau: 78,5 : 16
A. 0,1 B. 0,01 C. 1 D. 10
Độ dài thực tế một quãng đường là 80 km. Vậy trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, độ dài quãng đường đó là:
A. 80 cm B. 0,8 cm C. 8 cm D. 2 cm

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Trong số thập phân 285,34 giá trị của chữ số 8 gấp giá trị của chữ số 4 là: A. 2 lần B. 20 lần”

 1. Câu 1:
  – Giá trị chữ số 8: 80
  – Giá trị chữ số 4: 0,04
  -> Giá trị chữ số 8 gấp giá trị chữ số 4 một số lần là:
  80 : 0,04 = 2000 (lần)
  -> Chọn đáp án D.
  Câu 2:  (image)
  -> Chọn đáp án B.
  Câu 3:
  Độ dài quãng đường trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000 là:
           80 : 1 000 000 = 0,00008 (km) = 8 cm.
  -> Chọn đáp án C.
   

  toan-lop-5-trong-so-thap-phan-285-34-gia-tri-cua-chu-so-8-gap-gia-tri-cua-chu-so-4-la-a-2-lan-b

  Trả lời
 2. Hướng dẫn trả lời:
  Câu 1: Số thập phân 285,34:
  – Giá trị của chữ số 8: 80.
  – Giá trị của chữ số 4: 0,04.
  → Số lần giá trị của chữ số 8 gấp giá trị của chữ số 4 trong số thập phân trên là:
  80 ÷ 0,04 = 2000 (\text{lần}).
  Chọn đáp án $\text{D. 2000 lần.}$
  Câu 2:
  – Đặt tính: Xem hình.
  – Kết quả của phép tính chia 78,5 ÷ 16 là 4,9 và dư 0,1.
  Chọn đáp án A. 0,1.
  Câu 3:
  – Đổi: 80 km = 8 000 000 cm.
  Độ dài quãng đường đó trên bản đồ là:
  8 000 000 ÷ 1 000 000 = 8 (cm).
   Chọn đáp án C. 8 cm.
  (Muốn tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ ta lấy độ dài thật (độ dài sau khi đã đổi về cùng đơn vị đo) chia cho mẫu số của tỉ lệ bản đồ)
  Giải đáp:
  Câu 1: D. 2000 \text{lần}.
  Câu 2: A. 0,1.
  Câu 3: C. 8 cm.

  toan-lop-5-trong-so-thap-phan-285-34-gia-tri-cua-chu-so-8-gap-gia-tri-cua-chu-so-4-la-a-2-lan-b

  Trả lời

Viết một bình luận