Toán Lớp 4: Người ta thu hoạch ở hai thửa ruộng được 3 tấn 6kg thóc. Ở thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 40kg thóc. Hỏi

By Bảo Anh

Toán Lớp 4: Người ta thu hoạch ở hai thửa ruộng được 3 tấn 6kg thóc. Ở thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 40kg thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam thóc?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Người ta thu hoạch ở hai thửa ruộng được 3 tấn 6kg thóc. Ở thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 40kg thóc. Hỏi”

 1. Đổi 3 tấn 6 kg = 3006 kg thóc
  Số kg thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là :
       (3006 – 40) : 2 = 1483 (kg thóc)
  Số kg thóc thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là :
    1483 + 40 = 1523(kg thóc)
              Đ/S: Thửa ruộng 1 : 1483 kg thóc
                     Thửa ruộng 2 : 1523 kg thóc

  Trả lời
 2. Giải
                                                      Đổi: 3 tấn 6kg=3006kg
      Số ki- lô- gam thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là:  
                           (3006+40)÷2=1523(kg)
       Số ki- lô- gam thóc thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là:
                            (3006-40)÷2=1483(kg)
   

  Trả lời

Viết một bình luận