Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 4 : Tính nhanh: a/ 4,7 x 96 + 9,4 x 2 b/ 16,7 – 4,3 – 2,4 c/ 19,15 x X – X x 9,15 d/ 23,

Toán Lớp 5: Bài 4 : Tính nhanh:
a/ 4,7 x 96 + 9,4 x 2 b/ 16,7 – 4,3 – 2,4
c/ 19,15 x X – X x 9,15 d/ 23,4 x 12,5 + 12,5 x 75,6 +12,5

Comments ( 2 )

 1. 47 xx 96 + 9,4 xx 2
  = 4,7 xx 96 + ( 4.7 xx 2) xx 2
  = 4,7 xx 96 + 4.7 xx ( 2 xx 2)
  = 4,7 xx 96 + 4.7 xx 4
  = 4,7 xx ( 96 + 4)
  = 4.7 xx 100
  = 470
  ———————————–
  b) 16,7 – 4,3 – 2,4
  = 16,7 – ( 4,3 + 2.4)
  = 16,7 – 6,7
  = 10
  ————————————–
  c) 19,15 xx x – x xx 9,15
  = ( 19,15 – 9,15 ) xx x
  = 10 xx x
  = 10x
  ———————————————-
  d) 23,4 xx 12,5 + 12,5 xx 75,6 +12,5
  = 23,4 xx 12,5 + 12,5 xx 75,6 +12,5 xx 1
  = ( 23,4 + 75,6 + 1) xx 12,5
  = 100 xx 12,5
  =1250

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-5-bai-4-tinh-nhanh-a-4-7-96-9-4-2-b-16-7-4-3-2-4-c-19-15-9-15-d-23

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân