Toán Lớp 6: A=1+2¹+2²+-2¹⁰⁰+2¹⁰¹ chứng minh A chia hết cho 7

Toán Lớp 6: A=1+2¹+2²+….2¹⁰⁰+2¹⁰¹ chứng minh A chia hết cho 7

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có: A = 1+2^1+2^2+…….+2^100+2^101
  => A=(1+2+2^2)+……..+(2^99+2^100+2^101)
  => A=(1+2+4)+…….+2^99.(1+2+4)
  => A=7 . (1+……+2^99) vdots 7
  => A vdots 7 (đpcm)

  Trả lời
 2. $\text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{ A = 1+2¹+2²+….2¹⁰⁰+2¹⁰¹ chứng minh A chia hết cho 7}$
  $\text{= ( 1 + 2^1 + 2^2 ) + … + ( 2^99 + 2^100 + 2^101 ) }$
  $\text{= ( 1 + 2 + 4 ) + … + 2^99 × ( 1 + 2 + 4 ) }$
  $\text{= 7 × ( 1 + … + 2^99 ) : 7 }$
  $\text{↔ Vậy A : 7 ( Điều phải chứng mình ) }$
  Xin hay nhất
  no copy nhé 🙂
   

  Trả lời

Viết một bình luận