Toán Lớp 9: cho pt đường thẳng y = 2x -3 (d) và pt đương thẳng y = 6 – x (d’). Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng d và d’

Toán Lớp 9: cho pt đường thẳng y = 2x -3 (d) và pt đương thẳng y = 6 – x (d’). Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng d và d’

TRẢ LỜI

 1. Gọi $(d)∩(d’)≡A(x_o;y_o)$
  $→\begin{cases}A(x_o;y_o)∈(d)\\A(x_o;y_o)∈(d’)\end{cases}$
  $→\begin{cases}y_o=2x_o-3(1)\\y_o=6-x_o(2)\end{cases}$
  Lấy $(1)-(2)$ ta được $2x_o-3-6+x_o=0$
  $↔3x_o-9=0\\↔3x_o=9\\↔x_o=3\\→y_o=3$
  Vậy tọa độ giao điểm của $(d)$ và $(d’)$ là $(3;3)$

  Trả lời

Viết một bình luận