Toán Lớp 6: 5.2^2+98:7^2 10+2x+=4^5:4^3 6^2x-5^2x=11.2^2-11

By Huyền Thanh

Toán Lớp 6: 5.2^2+98:7^2
10+2x+=4^5:4^3
6^2x-5^2x=11.2^2-11

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 5.2^2+98:7^2 10+2x+=4^5:4^3 6^2x-5^2x=11.2^2-11”

Viết một bình luận