Toán Lớp 6: 200-(3+2/3+2/4+2/5+…+2/100/1/2+2/3+3/4+-+99/100=2

Toán Lớp 6: 200-(3+2/3+2/4+2/5+…+2/100/1/2+2/3+3/4+….+99/100=2

TRẢ LỜI

  1. Đặt B là biểu thức trên
     

    Trả lời

Viết một bình luận