Toán Lớp 6: (1/4-x)mũ 2 – 125% =1 và 13/16

Toán Lớp 6: (1/4-x)mũ 2 – 125% =1 và 13/16

TRẢ LỜI

 1. ( 1/4 – x )^2 – 125% = 1 13/16
  ⇔ ( 1/4 – x )^2 – 5/4 = 29/16
  ⇔ ( 1/4 – x )^2 = 29/16 + 5/4
  ⇔ ( 1/4 – x )^2 = 49/16
  Trường hợp 1 : ( 1/4 – x )^2 = ( 7/4 )^2
  ⇔ 1/4 – x = 7/4
  ⇔ x = 1/4 – 7/4
  ⇔ x = ( – 3 )/2
  Trường hợp 2 : ( 1/4 – x )^2 = ( ( – 7 )/4 )^2
  ⇔ 1/4 – x = ( – 7 )/4
  ⇔ x = 1/4 – ( – 7 )/4
  ⇔ x = 2
  Vậy , x ∈ { ( – 3 )/2 ; 2 }

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (1/4 – x)^2 – 125% = 113/16
   (1/4 – x)^2 – 5/4 = 29/16
           (1/4 – x)^2 = 29/16 + 5/4
            (1/4 – x)^2 = 49/16
  TH1: (1/4 – x)^2 = (7/4)^2
            1/4 – x = 7/4
                     x = 1/4 – 7/4
                     x = -3/2
  TH2: (1/4 – x)^2 = (-7/4)^2
                1/4 – x = – 7/4
                 x = 1/4 + 7/4
                  x = 2
  ⇒ x ∈ {-3/2; 2}
              

  Trả lời

Viết một bình luận