Toán Lớp 6: 200 – (2x + 6) = 4^3 2x – 49 = 5.3^ 23 + 3x = 5^6:5^3

Toán Lớp 6: 200 – (2x + 6) = 4^3
2x – 49 = 5.3^
23 + 3x = 5^6:5^3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 200 – (2x + 6) = 4^3
  200 – (2x + 6) = 64
  2x + 6 = 200 – 64
  2x + 6 = 136
  2x = 136 – 6
  2x = 130
  x = 130 : 2
  x = 65
  b) 2x – 49 = 5^3
  2x – 49 = 125
  2x = 125 + 49
  2x = 174
  x = 174 : 2
  x = 87
  c) 23 + 3x = 5^6 : 5^3
  23 + 3x = 5^3
  23 + 3x = 125
  3x = 125 – 23
  3x = 102
  x = 102 : 3
  x = 34

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  200 – (2x+6) = 4^3
  => 2x+6 = 200 – 64
  => 2x+6 =136
  => 2x=136-6
  => 2x=130
  => x=130/2
  => x=65
               Vậy x=65
  _____________________
  2x-49=5 . 3^ ? ( đề thiếu )
  ____________________
  23+3x=5^6 : 5^3
  => 23+3x=5^3
  => 23+3x=125
  => 3x=125-23
  => 3x=102
  => x=102/3
  => x=34
               Vậy x=34

  Trả lời

Viết một bình luận