Toán Lớp 3: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ????? giúp tớ nha

Toán Lớp 3: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ?????
giúp tớ nha

TRẢ LỜI

Viết một bình luận