Toán Lớp 6: Giá trị của x thõa mãm biểu thức : 2.x-3=6-(x+3)

Toán Lớp 6: Giá trị của x thõa mãm biểu thức : 2.x-3=6-(x+3)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận