Toán Lớp 8: $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x+1}$ với x khác -1 và 3x-1=0

Toán Lớp 8: $\frac{x^2-2x-3}{x^2+2x+1}$ với x khác -1 và 3x-1=0

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  {x^2 – 2x – 3}/{x^2 + 2x + 1} (x \ne -1)
  = {x^2 + x – 3x – 3}/{(x + 1)^2}
  = {x.(x + 1) – 3.(x + 1)}/{(x + 1)^2}
  = {(x + 1).(x – 3)}/{(x + 1).(x + 1)}
  =  {\cancel{(x + 1)}.(x – 3)}/{\cancel{(x + 1)}.(x + 1)}
  = {x – 3}/{x + 1} (1)
  Ta có:
  3x – 1 = 0
  ↔ 3x = 1
  ↔ x = 1/3
  Thay x = 1/3 vào (1) ta được:
  {x – 3}/{x + 1}
  = $\dfrac{\dfrac{1}{3} – 3}{\dfrac{1}{3} + 1}$
  = $\dfrac{\dfrac{-8}{3}}{(\dfrac{4}{3})}$
  = -2
  Vậy giá trị của biểu thức bằng -2 tại x = 1/3
  # dariana

  Trả lời

Viết một bình luận