Toán Lớp 5: tổng của 3 số là 29,97 . Bt rằng nếu số thứ nhất chia hết cho 2 , số thứ 2 chia hết cho 3 , số thứ 3 chia hết cho 4 thì được 3 kết quả

Toán Lớp 5: tổng của 3 số là 29,97 . Bt rằng nếu số thứ nhất chia hết cho 2 , số thứ 2 chia hết cho 3 , số thứ 3 chia hết cho 4 thì được 3 kết quả bằng nhau . Tìm mỗi số

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số thứ nhất là : (1994 + 58) : 2 = 1026
  Tổng của số thứ hai và số thứ ba là : 1994 – 1026 = 968.
  Số thứ hai là : (968 + 36) : 2 = 502
  Số thứ ba là : 968 – 502 = 466.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Số thứ 1: 6,66.
   Số thứ 2: 9,99.
   Số thứ 3: 13,32.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nếu lấy số thứ nhất chia cho 2; số thứ 2 chia cho 3; số thứ 3 chia cho 4 thì được 3 kết quả bằng nhau
  => 1/2 số thứ 1 = 1/3 số thứ 2 = 1/4 số thứ 3
  => Ta có sơ đồ:
  số thứ nhất: |______|______|
  số thứ hai  : |______|______|______|
  số thứ ba   : |______|______|______|______|
  Ngoặc tổng: 29,97
  Tổng số phần bằng nhau là:
       2 + 3 + 4 = 9 ( phần)
  Số thứ nhất là:
       29,97 : 9 x 2 = 6,66
  Số thứ 2 là:
       29,97 : 9 x 3 = 9,99
  Số thứ 3 là:
       29,97 : 9 x 4 = 13,32
    Đáp số: Số thứ 1: 6,66
                 Số thứ 2: 9,99
                 Số thứ 3: 13,32.

  Trả lời

Viết một bình luận