Toán Lớp 8: 4x² – 9 = 3x (2x – 3) tìm x , biết

Toán Lớp 8: 4x² – 9 = 3x (2x – 3)
tìm x , biết

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  x = 3/2 hoặc x = 3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4x^2 – 9 = 3x(2x – 3)
  (2x)^2 – 3^2 = 3x(2x -3 )
  (2x – 3)(2x + 3) – 3x(2x – 3) = 0
  (2x – 3)[(2x + 3) – 3x] = 0
  (2x – 3)(2x + 3 – 3x) = 0
  (2x – 3)( – x + 3) = 0
  => 2x – 3 = 0 hoặc – x + 3 = 0
  => x = 3/2 hoặc x = 3
  Vậy x = 3/2 hoặc x = 3
  -> Dùng HĐT 3: a^2 – b^2 = (a – b)(a + b)
  -> Dùng phương pháp: Đặt nhân tử chung
  #SunHee

  Trả lời
 2.       4x² – 9 = 3x ( 2x – 3 )
  ⇔ 4x² – 9 = 3x . 2x – 3x . 3
  ⇔ 4x² – 9 = 6x² – 9x
  ⇔ 6x² – 4x² – 9x + 9 = 0
  ⇔ 2x² – 9x + 9 = 0
  ⇔ 2x² – 3x – 6x + 9 = 0
  ⇔ ( 2x² – 3x ) – ( 6x – 9 ) = 0
  ⇔ x ( 2x – 3 ) – 3 ( 2x – 3 ) = 0
  ⇔ ( x – 3 ) ( 2x – 3 ) = 0
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x – 3 = 0 \\ 2x – 3 = 0 \end{matrix}\right.$
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x = 3 \\ x- \dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.$
     Vậy x =3 hoặc x = 3/2

  Trả lời

Viết một bình luận