Toán Lớp 5: x x 9,9+x:10=12,5 x:0,1-x:4-xx3/4=2,25

Toán Lớp 5: x x 9,9+x:10=12,5
x:0,1-x:4-xx3/4=2,25

TRẢ LỜI

 1. 1)
  x xx 9,9+ x: 10=12,5
  x xx9,9 + x xx1/10 =12,5
  x xx(9,9+ 1/10)=12,5
  x xx(9,9 +0,1)=12,5
  x xx10=12,5
  x=12,5:10
  x=1,25
  2)
  x : 0,1 – x: 4 -x xx 3/4=2,25
  x :1/10 – x: 4 – x xx3/4=2,25
  x xx10-x xx 1/4 -x xx3/4=2,25
  x xx(10-1/4 + 3/4)=2,25
  x xx(40/4 – 1/4 +3/4)=2,25
  x xx(39/4 + 3/4)=2,25
  x xx42/4=2,25
  x xx21/2=2,25
  x xx10,5=2,25
  x=2,25 : 10,5
  x=3/14

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x*9,9+x:10=12,5                                       b)x:0,1-x:4-x*3/4=2,25
  x*9,9+x*0,1=12,5                                        x:1/10-x:40-x*3/4=2,25
  x*(9,9+0,1)=12,5                                          x*10-x*1/4-x*3/4=2,25  
  x*10=12,5                                                   x(10−1/4+3/4  )=2,25 
  x=12,5:10                                                   x(40/4−1/4+3/4)=2,25
  x=1,25                                                         x*42/4=2,25
                                                                      x*21/2=2,25
                                                                        x*10,5=2,25
                                                                       x=2,25:10,5
                                                                    x=3/14

  Trả lời

Viết một bình luận