Toán Lớp 5: Tính nhanh : 7,2 :2 x 28,6+1,43 x 2 x 64 ============ 2+2+4

Toán Lớp 5: Tính nhanh : 7,2 :2 x 28,6+1,43 x 2 x 64
————————————
2+2+4+6+10+…+68+110

TRẢ LỜI

 1. Tính nhanh
  (7,2 :2 . 28,6+1,43 . 2 . 64 )/ (2+2+4+6+10+…+68+110)
  =(3,6.28,6.2,86.10.6,4)/ (2+2+4+6+10+16+26+42+68+110)
  =((3,6+6,4).28,6)/((2+2+4)+(6+10+16)+(26+42+68)+110)
  = (10.28,6)/(4.2+16.2+68.2+110)
  = 286/((4+16+68).2+110)
  = 286/(88.2+11.10)
  = 286/(11.(16+10)
  = 286/(11.26)
  = 286/286=1
  Vậy  kết  quả  =1
  #Karis257

  Trả lời

Viết một bình luận