Toán Lớp 5: Số học sinh của trương em là 360 bạn,tương ứng với 62,5 số học sinh toàn trường . Hỏi trường em có bao nhiêu học sinh ?

Toán Lớp 5: Số học sinh của trương em là 360 bạn,tương ứng với 62,5 số học sinh toàn trường . Hỏi trường em có bao nhiêu học sinh ?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận