Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 15 .24 trừ 14 .24 ( 145 chia 5 trừ 27 ) giúp tui

Toán Lớp 6: 15 .24 trừ 14 .24 ( 145 chia 5 trừ 27 ) giúp tui

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   15 . 24 – 14 . 24 . ( 145 : 5 – 27 )
  =15 . 24 – 14 . 24 . ( 29 – 27 )
  =15 . 24 – 14 . 24 . 2
  = 15 . 24 – 24 . 28
  =24 . ( 15 – 28 )
  =24 . ( -13)
  =-312

 2. Giải đáp:
   =-312
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   15.24-14.24.(145:5-27)
  = 15.24-14.24.( 29-27)
  = 15.24-14.24.2
  = 15.24-(14.2).24
  = 15.24-28.24
  = (15-28) . 24
  = -13 . 24
  =-312
  Trong biểu thức có chia và trừ, ta thực hiện chia trước trừ sau. (145:5-27)=29-27

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )