Toán Lớp 6: (1/1×2+1/2×3+1/3×4+–+1/99×100)xX=33/100

Toán Lớp 6: (1/1×2+1/2×3+1/3×4+……..+1/99×100)xX=33/100

TRẢ LỜI

 1. ( \frac{1}{1xx2} + \frac{1}{2xx3} + \frac{1}{3xx4} + …. + \frac{1}{99xx100} )xx x = 33/100
  ( 1- 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + …..+ 1/99 – 1/100)  xx x = 33/100
  ( 1 – 1/100)  xx x = 33/100
  99/100 xx x        = 33/100
                 x           = 33/100 : 99/100
                 x           = 33/100 . 100/99
                 x            = 1/3
  Vậy x = 1/3

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  (\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + … + \frac{1}{99.100}) × x = \frac{33}{100}
  (1 – \frac{1}{2} + \frac{1}{2} – \frac{1}{3} + \frac{1}{3} – \frac{1}{4} + … + \frac{1}{99} – \frac{1}{100}) × x = \frac{33}{100}
  (1 – \frac{1}{100}) × x = frac{33}{100}
  \frac{99}{100} × x = \frac{33}{100}
  x = \frac{33}{100} : \frac{99}{100}
  x = \frac{1}{3}
  Vậy x = \frac{1}{3}.
  Chúc học tốt!!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận