Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 80 thương bằng 8 số dư bằng 8 hãy tìm số chia của phép chia đó

By Cát Tiên

Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 80 thương bằng 8 số dư bằng 8 hãy tìm số chia của phép chia đó
Viết một bình luận