Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 77 thương bằng 8 số dư bằng 5 hãy tìm số chia đó

Toán Lớp 3: một phép chia có số bị chia bằng 77 thương bằng 8 số dư bằng 5 hãy tìm số chia đó

TRẢ LỜI

Viết một bình luận