Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH a) Chứng minh tam giác ABH đồng dạng với tam giác CAB b) Cho BH =4 cm BC = 13 cm Tính độ dà

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH
a) Chứng minh tam giác ABH đồng dạng với tam giác CAB
b) Cho BH =4 cm BC = 13 cm Tính độ dài đoạn thẳng AB
c) Gọi E là điểm tùy ý trên cạnh AB đường thẳng qua H và vuông góc với HE cắt cạnh AC tại F .Chứng minh AE.CH = AH.FC

Comments ( 2 )

 1. a/ Xét $ΔABH$ và $ΔCBA$:
  $\widehat B:chung$
  $\widehat{AHB}=\widehat{CAB}(=90^\circ)$
  $→ΔABH\backsim ΔCBA(g-g)$
  b/ $ΔABH\backsim ΔCBA$
  $→\dfrac{AB}{BH}=\dfrac{CB}{AB}$
  $↔AB^2=BH.CB$ hay $AB^2=4.13$
  $↔AB^2=52\\↔AB=2\sqrt{13}cm$
  c/ Vì $\widehat{EHA},\widehat{FHC}$ cùng phụ $\widehat{AHF}$
  $→\widehat{EHA}=\widehat{FHC}$
  $ΔABH\backsim ΔCBA$
  $→\widehat{BAH}=\widehat{BCA}$ hay $\widehat{EAH}=\widehat{FCH}$
  Xét $ΔEAH$ và $ΔFCH$:
  $\widehat{EHA}=\widehat{FHC}(cmt)$
  $\widehat{EAH}=\widehat{FCH}(cmt)$
  $→ΔEAH\backsim ΔFCH(g-g)$
  $→\dfrac{AE}{AH}=\dfrac{CF}{CH}$
  $↔AE.CH=AH.CF$

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-a-chung-minh-tam-giac-abh-dong-dang-voi-tam

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-a-chung-minh-tam-giac-abh-dong-dang-voi-tam

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )