Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một chiếc thùng không cân nặng 8,7kg. Mỗi lít dầu cân nặng 0,95kg. Hỏi cái thùng đó đựng 25 lít dầu thì cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Toán Lớp 5: Một chiếc thùng không cân nặng 8,7kg. Mỗi lít dầu cân nặng 0,95kg. Hỏi cái thùng đó đựng 25 lít dầu thì cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Tóm tắt : 
  1 thùng không : 8,7 kg 
  1 lit dầu : 0,95 kg
  Đựng 25 l dầu : ?kg
  25 lít dầu thì nặng số ki-lô-gam là : 
            25 xx 0,95 = 23,75 (kg)
  Thùng nặng khi chứa đựng 25 lit dầu là :
              23 , 75 + 8,7 = 32,45(l)
                       Đáp số : 32,45 l dầu
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Answer
  $\text{25 lít dầu nặng số ki – lô – gam là:}$
  0,95 xx 25 = 23,75  (kg)
  $\text{Cái thùng đó đựng 25 lít dầu thì cân nặng số ki – lô – gam là:}$
  23,75 + 8,7 = 32,45  (kg)
  $\text{Đáp số:}$ 32,45 kg

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương