Toán Lớp 5: Tổng của 2 số là số thập phân 370,3 . Biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một chữ số và giữ nguyên số hạng th

Toán Lớp 5: Tổng của 2 số là số thập phân 370,3 . Biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một chữ số và giữ nguyên số hạng thứ 2 thì trổng mới là 1481,8 . Tìm 2 số hạng của tổng đã cho

TRẢ LỜI

 1. Gọi x là số thứ nhất
  Số thứ 2 là: 370,3-x
  Nếu chuyển dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải 1 chữ số thì số mới là:
  10 × x
  Ta có:
  10 × x + 370,3-x = 1481,8
  9 × x = 1111,5
  x = 123,5
  Số thứ hai là:
  370,3 – 123,5 = 246,8

  Trả lời

Viết một bình luận