Toán Lớp 5: Tổng của 2 số là số thập phân 370,3 . Biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một chữ số và giữ nguyên số hạng th

By Cát Tiên

Toán Lớp 5: Tổng của 2 số là số thập phân 370,3 . Biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một chữ số và giữ nguyên số hạng thứ 2 thì trổng mới là 1481,8 . Tìm 2 số hạng của tổng đã cho
Viết một bình luận