Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x, biết: A, 3^x+1+(3^x+2+4)=7.2^4 B, (3x+4) chia hết (x-1) Giúp mình $x^{2}$

By Tuyết lan

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x, biết:
A, 3^x+1+(3^x+2+4)=7.2^4
B, (3x+4) chia hết (x-1)
Giúp mình $x^{2}$
Viết một bình luận