Toán Lớp 5: Tìm 2 số biết hiệu của 2 số là 196. Biết nếu bỏ đi số 7 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì = số trừ …helppppppppppppppppppppppppppppppp

Toán Lớp 5: Tìm 2 số biết hiệu của 2 số là 196. Biết nếu bỏ đi số 7 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì = số trừ …helppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

TRẢ LỜI

Viết một bình luận