Toán Lớp 7: Ba ngăn sách có 45 cuốn sách. Biết số sách của ngăn thứ nhất; ngăn thứ hai; ngăn thứ ba ti lệ với 4, 5, 6. Tìm số sách của mỗi ngăn

By Tuyết Nga

Toán Lớp 7: Ba ngăn sách có 45 cuốn sách. Biết số sách của ngăn thứ nhất; ngăn thứ hai;
ngăn thứ ba ti lệ với 4, 5, 6. Tìm số sách của mỗi ngăn
Viết một bình luận