Toán Lớp 7: Ba ngăn sách có 45 cuốn sách. Biết số sách của ngăn thứ nhất; ngăn thứ hai; ngăn thứ ba ti lệ với 4, 5, 6. Tìm số sách của mỗi ngăn

Toán Lớp 7: Ba ngăn sách có 45 cuốn sách. Biết số sách của ngăn thứ nhất; ngăn thứ hai;
ngăn thứ ba ti lệ với 4, 5, 6. Tìm số sách của mỗi ngăn

TRẢ LỜI

 1. Gọi số sách ở ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai, ngăn thứ ba lần lượt là x,y,z (x,y,z >0), (số sách)
  Vì số sách ở ngăn thứ nhất, ngăng thứ hai, ngăn thứ ba tỉ lệ với 4,5,6 nên ta có:
  x/4=y/5=z/6
  Vì tổng số sách ở 3 ngăn là 45 cuốn sách nên ta có:
  x+y+z= 45
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/4=y/5=z/6= (x+y+z)/ [4+5+6]= 45/15= 3
  Suy ra:
  x= 3.4= 12
  y= 3.5= 15
  z= 3.6= 18
  Vậy số sách ở mỗi ngăn lần lượt là: 12,15,18
  #namOvO
   

  Trả lời
 2.  Gọi số sách của 3 ngăn lần lượt là :$\text{x, y, z ( x,y,z ∈ N*)}$
   Theo bài ra ta có :
  $\text{$\frac{x}{4}$ =$\frac{y}{5}$ =$\frac{z}{6}$ =$\frac{x+y+z}{4+5+6}$ }$
  $\text{=$\frac{45}{15}$ = 3 ( do x+y+z = 45}$
  $\text{⇒$\begin{cases} x=4.3\\y=5.3\\z=6.3\end{cases}$}$
  $\text{⇒$\begin{cases} x=12\\y=15\\z=18 \end{cases}$ }$
    $\text{Vậy $\begin{cases} Ngăn thứ nhất:12\\Ngăn thứ hai:15\\Ngăn thứ ba:18 \end{cases}$ }$
   

  Trả lời

Viết một bình luận