Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: nêu lý thuyết đường trung tuyến và đường trung bình

Toán Lớp 5: nêu lý thuyết đường trung tuyến và đường trung bình

Comments ( 2 )

 1. Đường trung tuyến :
  → Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng có một đầu là đỉnh của tam giác đầu kia là trung điểm của cạnh đối diện với đỉnh đó.Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.
  Đường trung bình : 
  →Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba.Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy

 2. *  Đường trung bình ^^
  – Đường trung bình của tam giác
  +Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba.
  +Định lí 2: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.
  + Đ/n: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.
  – Đường trung bình của hình thang
  + Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai
  + Định lí 4: Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.
   + Đ/n: Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.
  * Đươngf trung tuyến :
  + Đ/nđường trung tuyến của đoạn thẳng là một đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.
  +Đ/n đường trung tuyến trong tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới của cạnh đối diện. Mỗi tam giác sẽ có 3 đường trung tuyến.
  – T/c :
  + T/c 1: Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách đỉnh một khoảng bằng độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.
  + T/c 2: Giao điểm của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm.
  + T/c 3 : Vị trí trọng tâm của tam giác: Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )