Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Gọi $z_{1}$ và $z_{2}=4+2i$ là hai nghiệm của phương trình $az^{2} +bz+c=0(a,b,c ∈R,a\neq0)$.Tính $T=| z_{1}|+3| z_{2}|$

Toán Lớp 12: Gọi $z_{1}$ và $z_{2}=4+2i$ là hai nghiệm của phương trình $az^{2} +bz+c=0(a,b,c ∈R,a\neq0)$.Tính $T=| z_{1}|+3| z_{2}|$

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $T = 8\sqrt5$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do $z_1$ và $z_2$ là hai nghiệm phức của phương trình
  nên $z_1$ và $z_2$ là hai số phức liên hợp của nhau
  $\Rightarrow |z_1| = |z_2| =\sqrt{4^2 + 2^2}= 2\sqrt5$
  Ta được:
  $T = |z_1| + 3|z_2| = 4|z_2| = 8\sqrt5$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )