Toán Lớp 5: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 6 giờ 30 phút. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô đi từ A và đuổi kịp người đi xe mày tại B lúc 11 giờ

By Bảo Châu

Toán Lớp 5: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 6 giờ 30 phút. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô đi từ A và đuổi kịp người đi xe mày tại B lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc ô tô hơn vận tốc xe máy là 20 km/giờ.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 6 giờ 30 phút. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô đi từ A và đuổi kịp người đi xe mày tại B lúc 11 giờ”

 1. Thời gian xe máy đi:
  11h30-6h30=5h
  Thời gian ô tô đi:
  11h30-8h30=3h
  Gọi V xe máy là, x  (km/h)
  Gọi V ô tô x+20  (km/h)
  Gọi S là diện tích.
  S xe máy đi là:
  5*x=5x (km)
  S ô tô đi:
  3*(x+20)  (km)
  5.x=3.x+40
  5.x-3.x=50

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Thời gian xe máy đi là:
  11 giờ 30 phút – 6 giờ 30 phút = 5 giờ
  Thời gian ô tô đi là:
  11 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 3 giờ
  Gọi vận tốc của xe máy là: x km,h
  Vận tốc của ô tô là: x+20 km,h
  ⇒ Quãng đường xe máy đi là:
  5 × x = 5x (km)
  Quãng đường ô tô đi là:
  3x (x + 20) (km)
  → 5x = 3x (x + 20)
  ⇒ 5x = 3x + 60
  5x – 3x = 60
  2x = 60
  x = 60 ÷ 2
  x = 30 + 20
  x = 50 (km,h)

  Trả lời

Viết một bình luận