Toán Lớp 5: Một máy dệt trong 1,3 giờ đầu dệt được 12,8 mét vải . Trong 2,5 giờ sau dệt được 22,92 mét vải . Hỏi trung bình mỗi giờ máy đó dệt được

By Thanh Hùng

Toán Lớp 5: Một máy dệt trong 1,3 giờ đầu dệt được 12,8 mét vải . Trong 2,5 giờ sau dệt được 22,92 mét vải . Hỏi trung bình mỗi giờ máy đó dệt được bao nhiêu mét vải ?
Viết một bình luận