Toán Lớp 5: Một máy dệt trong 1,3 giờ đầu dệt được 12,8 mét vải . Trong 2,5 giờ sau dệt được 22,92 mét vải . Hỏi trung bình mỗi giờ máy đó dệt được

Toán Lớp 5: Một máy dệt trong 1,3 giờ đầu dệt được 12,8 mét vải . Trong 2,5 giờ sau dệt được 22,92 mét vải . Hỏi trung bình mỗi giờ máy đó dệt được bao nhiêu mét vải ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Tóm tắt :
  1,3 giờ : 12,8 m vải 
  2,5 giờ : 22,92 m vải 
  Trung bình mỗi giờ  : ? m vải 
                      Giải 
  Tổng số thời gian họ đã may là :
        1,3 + 2,5 = 3,8 (giờ)
  Tổng số mét vải họ dã may là :
         12,8 + 22,92 = 35,72 (m)
  Trung bình mỗi giờ máy đó dệt được số mét vải là :
          35,72 : 3,8 = 9,4 ( m)
               Đáp số : 9,4 m vải
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp :
  Máy dệt đó dệt trong số giờ là :
  1,3 + 2,5 = 3,8 ( giờ )
  Trong 3,8 giờ thì máy dệt đó dệt được số mét là :
  12,8 + 22,92 = 35,72 ( m )
  Trung bình mỗi giờ máy đó dệt được số mét vải là :
  35,72 : 3,8 = 9,4 ( m )
                 Đáp số : 9,4 m vải

  Trả lời

Viết một bình luận