Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6,8m. Nếu ta bớt mỗi chiều đi 0,2m thì chu vi hình chữ nhật mới gấp 5 lần chiều

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6,8m. Nếu ta bớt mỗi chiều đi 0,2m thì chu vi hình chữ nhật mới gấp 5 lần chiều rộng mới. Tính diện | tích mảnh vườn lúc đầu. ‘

TRẢ LỜI

 1. Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng khi bớt mỗi chiều đi  là:
  6,8+0,2-0,2= 6,8(m)
  Nửa chu vi mới gấp chiều rộng là:
  6:2=3 (lần)
  Coi chiều rộng là  phần, chiều dài là 3 phần thì chiều dài là: 3-1=2 (phần)
  Sau khi giảm đi 0,2m thì chiều dài mới là:
  6,8:(2-1)×2=13,6(m)
  Chiều dài lúc đầu là:
  13,6+0,2=13,8(m)
  Chiều rộng lúc đầu là:
  13,8-6,8=7(m)
  Diện tích mảnh vườn lúc đầu là:
  13,8.7=96,6(m2)

  Trả lời
 2. Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng khi bớt mỗi chiều đi 0,2m là:
  6,8 + 0,2 – 0,2 =  6,8 (m)
  Nửa chu vi mới gấp chiều rộng là:
  6 : 2 = 3 (lần)
  Coi chiều rộng là 1 phần, chiều dài là 3 phần thì chiều dài là: 3 – 1 = 2 (phần)
  Sau khi giảm đi 0,2m thì chiều dài mới là:
  6,8 : (2 – 1) xx 2 = 13,6 (m)
  Chiều dài lúc đầu là:
  13,6 + 0,2 = 13,8 (m)
  Chiều rộng lúc đầu là:
  13,8 – 6,8 = 7 (m)
  Diện tích mảnh vườn lúc đầu là:
  13,8 . 7 = 96,6 (m^2)
  Đ/S: 96,6m^2

  Trả lời

Viết một bình luận