Toán Lớp 7: cho xOy = 120 độ , lấy điểm A thuộc tia Ox . vẽ tia At sao cho OAt = 60 độ (At nằm cùng phía với Oy . a, cmr; At // Oy b, cho om, An l

Toán Lớp 7: cho xOy = 120 độ , lấy điểm A thuộc tia Ox . vẽ tia At sao cho OAt = 60 độ (At nằm cùng phía với Oy .
a, cmr; At // Oy
b, cho om, An lần lượt là tia phân giác xOy và OAt . cmr ; Om // An

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp
  a) O A t ^ + x O y ^ = 60°+ 120° = 180° (hai góc trong cùng phía bù nhau)
  => At // Oy => tt’ // Oy
  b) Vì Om là phân giác x O y ^ nên:
  x O m ^ = 1 2 x O y ^ = 1 2 .120° = 60° (1)
  Mặt khác :  O A t ^ = 60 ° = > x A t ^ = 120°
  Vì An là phân giác x A t ^  nên:
  x A n ^ = 1 2 x A t ^ = 1 2 .120° = 60° (2)
  Từ (1) và (2) suy ra x O m ^ = x A n ^ .
  Do đó Om // An

  toan-lop-7-cho-oy-120-do-lay-diem-a-thuoc-tia-o-ve-tia-at-sao-cho-oat-60-do-at-nam-cung-phia-voi

  Trả lời
 2. a)
  Ta có:hat{xOy}+hat{OAt}=120^o +60^o=180^o
  Mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía 
  ⇒At//Oy(đpcm)
  b)
  Vì At//Oy(cmt)
  ⇒hat{xAt}=hat{xOy}=120^o(2 góc so le trong )
  Vì tia Om là tia phân giác của hat{xOy} nên:
            hat{xOm}=hat{xOy}/2=(120^o)/2=60^o(1)
  Vì tia An là tia phân giác của hat{xAt} nên:
           hat{xAn}=hat{xAt}/2=(120^o)/2=60^o(2)
  Từ (1) và (2)⇒hat{xOm}=hat{xAn}=60^o
  Mà 2 góc này nằm ở vị trí đồng vị
  ⇒Om//An(đpcm)

  toan-lop-7-cho-oy-120-do-lay-diem-a-thuoc-tia-o-ve-tia-at-sao-cho-oat-60-do-at-nam-cung-phia-voi

  Trả lời

Viết một bình luận