Toán Lớp 9: Cho B= (1/x-căn x+căn x/căn x-1):(2/x-1+1/căn x+1) a) Rút gọn B b)Tìm x để A=2 c)So sánh bt A với 2

Toán Lớp 9: Cho B= (1/x-căn x+căn x/căn x-1):(2/x-1+1/căn x+1)
a) Rút gọn B
b)Tìm x để A=2
c)So sánh bt A với 2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  \(\begin{array}{l}
  a)\dfrac{{x + 1}}{{\sqrt x }}\\
  b)x \in \emptyset \\
  c)A > 2
  \end{array}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  a)DK:x > 0;x \ne 1\\
  B = \left( {\dfrac{1}{{x – \sqrt x }} + \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  – 1}}} \right):\left( {\dfrac{2}{{x – 1}} + \dfrac{1}{{\sqrt x  + 1}}} \right)\\
   = \dfrac{{1 + x}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}:\dfrac{{2 + \sqrt x  – 1}}{{\left( {\sqrt x  + 1} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{1 + x}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\dfrac{{\left( {\sqrt x  + 1} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}{{\sqrt x  + 1}}\\
   = \dfrac{{x + 1}}{{\sqrt x }}\\
  b)A = 2\\
   \to \dfrac{{x + 1}}{{\sqrt x }} = 2\\
   \to x + 1 = 2\sqrt x \\
   \to x – 2\sqrt x  + 1 = 0\\
   \to {\left( {\sqrt x  – 1} \right)^2} = 0\\
   \to x = 1\left( l \right)\\
   \to x \in \emptyset \\
  c)A – 2 = \dfrac{{x + 1}}{{\sqrt x }} – 2\\
   = \dfrac{{x + 1 – 2\sqrt x }}{{\sqrt x }}\\
   = \dfrac{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}}}{{\sqrt x }}\\
  Do:\left\{ \begin{array}{l}
  \sqrt x  > 0\forall x > 0\\
  {\left( {\sqrt x  – 1} \right)^2} > 0\forall x \ne 1
  \end{array} \right.\\
   \to \dfrac{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}}}{{\sqrt x }} > 0\\
   \to A > 2
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận