Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 600 bộ quần áo. Lần thứ nhất bán 40% bộ quần áo đó. Lần thứ hai bán 55% số bộ quần áo còn lại. Hỏi cửa hàng còn bao nhi

Toán Lớp 5: Một cửa hàng có 600 bộ quần áo. Lần thứ nhất bán 40% bộ quần áo đó. Lần thứ hai bán 55% số bộ quần áo còn lại. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu bộ quần áo chưa bán ?

Comments ( 2 )

 1. Số bộ quần áo đã bán lần đầu là:
  600 : 100 x 40 = 240 ( bộ )
  Số bộ quần áo còn lại là:
  600 – 240 = 360 ( bộ )
  Số bộ quần áo đã bán lần 2 là:
  360 : 100 x 55 = 198 ( bộ )
  Số  bộ quần áo bán được sau 2 lần là:
  198 + 240 = 438 ( bộ )
  Đáp số: 438 bộ
  không biết đúng không nữa nhưng mak mong được hay nhứt ghia :<

 2. Giải đáp: 483 bộ quần áo chưa bán
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lần thứ nhất cửa hàng đã bán được số bộ quần áo là:
       240 (bộ)
  Sau lần bán thứ nhất cửa hàng còn lại số bộ quần áo là:
       360 (bộ)
  Lần thứ hai cửa hàng bán được số bộ quần áo là:
       198 (bộ)
  Cả hai lần cửa hàng bán được số bộ quần áo là:
       438 (bộ)
                         Giải đáp:  bộ quần áo chưa bán

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )