Toán Lớp 8: x/2x+4+3x+2/x^2-4 tính biểu thức trên

Toán Lớp 8: x/2x+4+3x+2/x^2-4
tính biểu thức trên

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   x/(2x+4) + (3x+2)/(x^2 -4)
  =x/(2(x+2)) + (3x+2)/((x-2)(x+2))
  =(x(x-2))/(2(x+2)(x-2)) + (2(3x+2))/(2(x-2)(x+2))
  =(x^2 -2x +6x +4)/(2(x-2)(x+2))
  =(x^2 -4x +4)/(2(x-2)(x+2))
  =((x-2)^2)/(2(x-2)(x+2))
  =(x-2)/(2(x+2))

  Trả lời

Viết một bình luận