Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Mỗi xe đổ 2l xăng thì vừa đủ số xăng cho 12xe. Vậy mỗi xe đổ 3l xăng thì số xăng đó đủ cho bao nhiêu xe

Toán Lớp 5: Mỗi xe đổ 2l xăng thì vừa đủ số xăng cho 12xe. Vậy mỗi xe đổ 3l xăng thì số xăng đó đủ cho bao nhiêu xe

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có tất cả số lít xăng là:
  12xx2=24(l)
  Mỗi xe đổ 3l xăng thì số xăng đó đủ cho số xe là:
  24:3=8(xe)
  Đáp số: 8 xe

 2.              GIẢI
  1 lít xăng đủ cho số xe là:
     12 : 2 = 6 ( xe )
  3 lít xăng đủ cho số xe là:
      6 x 3 = 18 ( xe )
         Đáp số : 18 xe
  Kết luận, đáp án là 18 xe
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )