Toán Lớp 5: Mỗi chia dầu có 0,75 l dầu mỗi lít cân nặng 0,7 kg mỗi vỏ chia cân nặng 100g hỏi có 120 chai dầu đó cân nặng bao nhiêu kg?

Toán Lớp 5: Mỗi chia dầu có 0,75 l dầu mỗi lít cân nặng 0,7 kg mỗi vỏ chia cân nặng 100g hỏi có 120 chai dầu đó cân nặng bao nhiêu kg?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Mỗi chia dầu có 0,75 l dầu mỗi lít cân nặng 0,7 kg mỗi vỏ chia cân nặng 100g hỏi có 120 chai dầu đó cân nặng bao nhiêu kg?”

 1. text{Đổi 100g = 0,1 kg}
  text{Số kg cân nặng của mỗi chai dầu là :}
  text{0,75 x 0,7 = 0,525 ( kg )}
  text{Số kg 1 chai dầu cân nặng là : }
  text{0,525 + 0,1 = 0,625 ( kg )}
  text{Số kg có 120 chai dầu đó cân nặng là :}
  text{0,625 x 120 = 75 ( kg )}
  text{Đáp số 75kg }

 2. $\text{120 vỏ chai dầu đó nặng số gam là:}$
  $\text{120 × 100 = 12000 (g)}$
  $\text{Đổi 12000 g = 12 kg}$
  $\text{120 chai dầu có tất cả số lít dầu là:}$
  $\text{120 × 0,75 = 90 (l)}$
  $\text{90 lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:}$
  $\text{90 × 0,7 = 63 (kg)}$
  $\text{120 chai dầu đó cân nặng số ki-lô-gam là:}$
  $\text{12 + 63 = 75 (kg)}$
  $\text{Đáp số: 75 kg}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

Viết một bình luận