Toán Lớp 4: Bài về nhà: Bài 1: Không làm phép tính, hãy xét xem tổng và hiệu dưới đây: a, 3693 + 459 b, 3693 – 459 c, 92616 + 48372

Toán Lớp 4: Bài về nhà:
Bài 1: Không làm phép tính, hãy xét xem tổng và hiệu dưới đây:
a, 3693 + 459 b, 3693 – 459
c, 92616 + 48372 d, 92616 – 48372
e, 1236 + 2155 + 42702 g, 3216 + 6552 + 70242
– Có chia hết cho 3 hay không?
– Có chia hết cho 2 hay không?
– Có chia hết cho 5 hay không?
Bài 2: Có 4 rổ đựng trứng gà và trứng vịt ( trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là rổ thứ nhất có 123 quả; rổ thứ hai có 112 quả; rổ thứ ba có 121 quả; rổ thứ tư có 103 quả. Sau khi bán được 1 rổ trứng gà, người bán hàng thấy rằng số trứng vịt gấp hai lần số trứng gà còn lại. Hỏi rổ nào đựng trứng gà, rổ nào đựng trứng vịt?
Bài 3: Hãy viết thêm vào bên phải và bên trái số 2022 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho cả năm số 2; 3; 4; 5; 9?
Giúp mình với

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Bài về nhà: Bài 1: Không làm phép tính, hãy xét xem tổng và hiệu dưới đây: a, 3693 + 459 b, 3693 – 459 c, 92616 + 48372”

 1. Bài 1
  a) 3693+459=4123 chia hết cho 3
  b) 3693 – 459=3234 chia hết cho 3 ; chia hết cho 2
  c) 92616 + 48372=140988 chia hết cho 3 ; chia hết cho 2
  d) 92616 – 48372=44244 chia hết cho 3 ; chia hết cho 2 ; chia hết cho 9
  e) 1236 + 2155 + 42702=46053 chia hết cho 3 ; chia hết cho 9
  g) 3216 + 6552 + 70242=80010 chia hết cho 3 ; chia hết cho 2 ; chia hết cho 9
  Bài 2+3 mình chịu 

  Trả lời
 2. bài 1 
  a. 3693+459=4152    b.3693-459=3234     c. 92616+48372=140988    d. 92616-48372=44244  
                1236+2155+42702=3391+42702=46093     g. 3216+6552+70242=9768+70242=80010
  70242  -có chia hết cho 3      -có chia hết cho 2            -không chia hết  cho 5

  Trả lời

Viết một bình luận