Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: : Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi là 21 em, còn lại là học sinh 11 tuổi. a. Tính tỉ số % số học sinh 11 tuổi so với

Toán Lớp 5: : Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi là 21 em, còn lại là học
sinh 11 tuổi.
a. Tính tỉ số % số học sinh 11 tuổi so với số học sinh của lớp đó.
b. Số học sinh 10 tuổi nhiều hơn số học sinh 11 tuổi bao nhiêu phần trăm?
Ai nhanh mik vote 5 sao cho

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số học sinh 11 tuổi là 
  32 – 21 = 11 ( học sinh)
  tỉ số phần trăm số học sinh 11 tuổi so với số học sinh của lớp đó là
  11 : 32  x 100 = 34, 375 %
  số phần trăm số học sinh 10 tuổi nhiều hơn số học sinh 11 tuổi là
  (21 : 11 x 100 )  – 100% = 90 , 90909090….%

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Tỉ số % số học sinh 11 tuổi so với số học sinh của lớp đó là:
          (32-21) : 32 = 34,375/100
                       34,375/100 = 34,375%
  b,tỉ số % số học sinh 10 tuổi so với số học sinh của lớp đó.
            21 : 32 = 65,625/100
            65,625/100 = 65,625%
    Số học sinh 10 tuổi nhiều hơn số học sinh 11 tuổi số phần trăm là:
              65,625 – 34,375 = 31,25%
                          Còn đáp số tự viết

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )