Toán Lớp 8: Tìm x biết `a)` `5(x-1)=0` `b)` `(x-3)^2 -25x^2=0`

By Khanh

Toán Lớp 8: Tìm x biết
a) 5(x-1)=0
b) (x-3)^2 -25x^2=0
Viết một bình luận