Toán Lớp 8: Tìm x biết `a)` `5(x-1)=0` `b)` `(x-3)^2 -25x^2=0`

Toán Lớp 8: Tìm x biết
a) 5(x-1)=0
b) (x-3)^2 -25x^2=0

TRẢ LỜI

 1. U\omegaU        
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 5(x-1)=0
        x-1  = 0 : 5
        x-1  = 0
        x      = 0+1
        x       = 1
  b) (x-3)²-25x²=0
  <=> (x-3-5x)(x-3+5x)=0
  <=> (-4x-3)(6x-3)=0
  <=> -3 (4x+3)(2x-1)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}4x+3=0\\2x-1=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{-3}{4} \\x=\frac{1}{2} \end{array} \right.\)
  Vậy x =\frac{-3}{4} ;\frac{1}{2}
         

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a,
  5(x-1)=0
  <=>5.x-5.1=0
  <=>5x-5=0
  <=>5x=5
  <=>x=1
  Vậy x=1
  b,
  (x-3)^2-25x^2=0
  <=>(x-3)^2-(5x)^2=0
  <=>(x-3+5x)(x-3-5x)=0
  <=>(6x-3)(-4x-3)=0
  <=>[(6x-3=0),(-4x-3=0):}
  <=>[(x=1/2),(x=-3/4):}
  Vậy x=1/2;x=-3/4
   

  Trả lời

Viết một bình luận