Toán Lớp 4: Bài 1 :1 kg = ? g 2 kg = ? dag 2 hm = ? dag Làm đi mik cho sao!

Toán Lớp 4: Bài 1 :1 kg = ? g
2 kg = ? dag
2 hm = ? dag
Làm đi mik cho sao!

TRẢ LỜI

Viết một bình luận